စာပေဌာနမှူး (ဝိဇ္ဇာ)

ဒေါ်နွယ်နွယ်ထွန်း

စဉ်အမည်ရာထူးဖုန်း
ဒေါ်ခင်မြင့်ဝင်းကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၉၈၇၆၅၄၃၂၁
ဒေါ်သွယ်သွယ်အေးဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး၀၉-၈၉၇၆၅၆၅၄၃
ဒေါ်ရင်နုဌာနမှူး (ပညာရေး)၀၉-၉၃၂၃၂၃၄၃၂
ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်ဌာနမှူး (သင်ပြနည်း)၀၉-၃၇၂၇၇၈၇၂၈
ဒေါ်စိုးစိုးရှိန်ဌာနမှူး (စာပေ - ဝိဇ္ဇာ)၀၉-၉၂၂၃၃၂၂၁၂
ဒေါ်နွယ်နွယ်ထွန်းဌာနမှူး (စာပေ - သိပ္ပံ)၀၉၈၂၃၈၇၂၈၃၈